CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2023-2024. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 2023

Thứ ba - 04/06/2024 21:40
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2023-2024. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 2023
 
 
 
 
 
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2023
  
Đơn vị :   Trường MN Noong Bua   Biểu số: 03
Chương:  622    
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
    Đơn vị tính: đồng  
Sè TT Chỉ tiêu Dự toán được giao  Sè liÖu quyÕt to¸n ®­îc duyÖt
A Quyết toán thu           440,360,000           440,360,000
I Tổng số thu:           440,360,000           440,360,000
1 Thu phí, lệ phí                            -                              -  
       
2 Thu HĐSX cung ứng dịch vụ           374,000,000           374,000,000
  Học Phí: Cấp bù:  2.065.000 + thu Hs: 95.350.000              97,415,000             97,415,000
  Thu vận động tài trợ(NH 22  - 23             62,680,000             62,680,000
  Thu dậy thêm học  thêm(tiếng Anh-           213,905,000           213,905,000
3 Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án)                            -                              -  
       
4 Thu sự nghiệp khác             66,360,000             66,360,000
  Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 22 - 23              66,360,000             66,360,000
II Số thu nộp NSNN    
1 Thu phí, lệ phí    
2 Thu HĐSX cung ứng dịch vụ    
3 Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác    
III Số được để lại chi theo chế độ    
1 Thu phí, lệ phí    
       
2 Thu HĐSX cung ứng dịch vụ           374,000,000           374,000,000
  Học Phí: Cấp bù: .2,065.000 + thu Hs: 95,350.000             97,415,000             97,415,000
  Thu vận động tài trợ             62,680,000             62,680,000
  Thu dậy thêm học  thêm(tiếng Anh           213,905,000           213,905,000
3 Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án)                            -                              -  
       
4 Thu sự nghiệp khác             66,360,000             66,360,000
  Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT             66,360,000             66,360,000
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước        3,889,262,560        3,889,262,560
1 Ngân sách thành phố - Loại 490 khoản 491(KP thường xuyên)        3,847,657,560        3,847,657,560
   - Mục: 6000 - Tiền lương        1,592,370,913        1,592,370,913
    + Tiểu mục: 6001 - Lương ngạch, bậc        1,592,370,913        1,592,370,913
   - Mục: 6050  - Tiền công chi cho LĐ TX theo HĐ             87,360,000             87,360,000
    + Tiểu mục: 6051 - Tiền công chi cho LĐ TX theo HĐ             87,360,000             87,360,000
   - Mục: 6100  - Phụ cấp lương        1,337,732,232        1,337,732,232
    + Tiểu mục: 6101  -  P/c chức vụ             41,043,870             41,043,870
    + Tiểu mục: 6102  -  P/c khu vực           213,600,000           213,600,000
    + Tiểu mục: 6105  -  P/c thêm giờ             35,101,749             35,101,749
    + Tiểu mục: 6112  -  P/c ưu đãi nghề           786,408,036           786,408,036
    + Tiểu mục: 6113  -  P/c trách nhiệm theo nghề...               1,974,000               1,974,000
    + Tiểu mục: 6115  -  P/c T.niên vượt khung, T.niên nghề           259,604,577           259,604,577
  - Mục: 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác HS, SV,cán bộ đi học             14,848,000             14,848,000
    + Tiểu mục: 6199 - Các khoản hỗ trợ khác             14,848,000             14,848,000
  - Mục: 6200 -  Tiền thưởng             17,820,000             17,820,000
    + Tiểu mục: 6201  -   Thưởng thường xuyên             17,820,000             17,820,000
  - Mục: 6250 - Phúc lợi tập thể               4,250,000               4,250,000
    + Tiểu mục: 6299  -  Các khoản chi khác               4,250,000               4,250,000
  -Mục: 6300 - Các khoản đóng góp           410,424,962           410,424,962
    + Tiểu mục: 6301  -  BHXH           306,475,348           306,475,348
    + Tiểu mục: 6302  -  BHYT             52,952,079             52,952,079
    + Tiểu mục: 6303  -  KPCĐ             33,130,184             33,130,184
    + Tiểu mục: 6304  -  BHTN             17,867,351             17,867,351
  - Mục: 6500  -  Thanh toán dịch vụ công cộng             75,392,635             75,392,635
    + Tiểu mục: 6501  -  Thanh toán tiền điện             32,809,602             32,809,602
    + Tiểu mục: 6502  -  Thanh toán tiền nước             41,983,033             41,983,033
    + Tiểu mục: 6504  -  Thanh toán tiền vệ sinh môi  trường                  600,000                  600,000
  - Mục: 6550   -  Vật tư văn phòng               7,620,018               7,620,018
    + Tiểu mục: 6551  - Văn phòng phẩm               3,177,000               3,177,000
    + Tiểu mục: 6552  - Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng               1,050,000               1,050,000
    + Tiểu mục: 6599  - Vật tư văn phòng khác               3,393,018               3,393,018
  - Mục: 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc             16,555,500             16,555,500
    + Tiểu mục: 6601  -  Cước phí điện thoại...                              -  
    + Tiểu mục: 6605  -  Thuê bao......Cước phí Internet, đường truyền mạng               3,184,000               3,184,000
    + Tiểu mục: 6608 -  ấn phẩm truyền thông, sách báo tạp chí thư viện               4,301,500               4,301,500
    + Tiểu mục: 6609 -  khác               9,070,000               9,070,000
  - Mục: 6700 - Công tác phí               7,300,000               7,300,000
    + Tiểu mục: 67021 - Tiền vé máy bay, tàu xe                  800,000                  800,000
    + Tiểu mục: 6702  - Phụ cấp công tác phí                  800,000                  800,000
    + Tiểu mục: 6703  -  Tiền thuê phong ngủ                  900,000                  900,000
    + Tiểu mục: 6704  - Khoán công tác phí               4,800,000               4,800,000
                                 -  
  - Mục: 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ công tác CM               1,700,000               1,700,000
    + Tiểu mục: 6912  - Thiết bị tin học               1,700,000               1,700,000
  - Mục: 6950 -  Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn             99,600,000             99,600,000
    + Tiểu mục: 6954 - Tài sản và thiết bị chuyên dùng             99,600,000             99,600,000
  - Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM từng nghành           158,137,500           158,137,500
   +Tiểu mục: 7001 - Chi mua hàng hóa nghiệp vụ chuyên môn               6,900,000               6,900,000
   +Tiểu muc: 7012 - Chi phí nghiệp vụ CM nghành           151,237,500           151,237,500
   +Tiểu muc: 7049 - Chi khác                              -  
  - Mục: 7050  -  Mua sắm TS vô hình             15,814,800             15,814,800
    + Tiểu mục: 7053 - Mua bảo trì P.mềm công nghệ T.tin             15,814,800             15,814,800
  - Mục: 7750  -  Chi khác                  731,000                  731,000
    + Tiểu mục: 7756 - Chi các khoản phí và lệ phí                  731,000                  731,000
2 Ngân sách thành phố - Loại 490 khoản 491(KP không T.xuyên)             41,605,000             41,605,000
  - Mục: 6150  -  Học bổng và hỗ trợ khác cho HS...             39,540,000             39,540,000
    + Tiểu mục: 6157- Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập             16,500,000             16,500,000
    + Tiểu mục: 6199 - Các khoản hỗ trợ khác             23,040,000             23,040,000
  - Mục: 7750  -  Chi khác               2,065,000               2,065,000
    + Tiểu mục: 7766 - Cấp bù học phí...               2,065,000               2,065,000
    Ngày         tháng        năm 2024  
  Người lập Thủ trưởng đơn vị  
    ( Đã ký)  
       
       
       
  Nguyễn Thị Chinh              Nguyễn Thị Lý
 
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam
Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc
Đơn vị :   Trường MN Noong Bua   Biểu số: 09
Chương:  622    
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  NĂM 2023
(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)
    Đơn vị tính: đồng
Số TT Nội dung Số tiền Ghi chú
A Tổng số tiền huy động được       66,360,000  
I Của các tổ chức    
II Của các cá nhân(Phụ huynh đóng góp)       66,360,000  
1 Thu tiền hỗ trợ CSVC bán trú NH 2022-2023 46,810,000  
2 Thu tiền vệ sinh môi trường NH 2022-2023 19,550,000  
B Sử dụng số tiền huy động được       65,090,000  
1 Quĩ CSVC bán trú       45,540,000  
   -Mua bếp ga 3,800,000  
   - Mua đồ dùng CSVC bán trú( Dao, bộ nạo, rổ rá, muôi thìa,  6,970,000  
  bát ăn cơm, xô nhựa , chậu nhựa….....    
   - Mua đồ dùng CSVC bán trú(Chiếu, chổi, giấy vệ sinh, nước lau sàn 16,185,000  
  xà phòng, nước rửa tay….......học kỳ 1 năm học 2022 - 2023    
   -Thanh toán tiền mua đồ dùng vệ sinh đợt 2 NH 2022-2023 18,585,000  
       
2 Quĩ vệ sinh môi trường       19,550,000  
       
   -Thanh toán tiền công dọn đồ dùng vệ sinh kỳ 1 NH 2022-2023(4th) 8,000,000  
   -Thanh toán tiền công dọn đồ dùng vệ sinh kỳ 2 NH 2022-2023(5th) 10,000,000  
   -Thanh toán tiền công dọn đồ dùng vệ sinh  3 tháng ( 6+7+8) 1,550,000  
    Ngày       tháng      năm 2024  
  Người lập Thủ trưởng đơn vị
    ( Đã ký)
       
       
       
  Nguyễn Thị Chinh    
                 Nguyễn Thị Lý
 
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam
Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc
Đơn vị :   Trường MN Noong Bua   Biểu số: 02
Chương:  622    
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
      Đơn vị tính: đồng
Số TT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu                 440,360,000  
I Tổng số thu:                 440,360,000  
1 Thu phí, lệ phí                                  -    
       
2 Thu HĐSX cung ứng dịch vụ                 374,000,000  
  Học Phí: Cấp bù:  2.065.000 + thu Hs:  95.350.000                   97,415,000  
  Thu vận động tài trợ(NH 22-23)                   62,680,000  
  Thu dậy thêm học  thêm(tiếng Anh-                 213,905,000  
3 Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án)                                  -    
       
4 Thu sự nghiệp khác                   66,360,000  
  Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 22 - 23                    66,360,000  
II Số thu nộp NSNN    
1 Thu phí, lệ phí    
2 Thu HĐSX cung ứng dịch vụ    
3 Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án)    
4 Thu sự nghiệp khác    
III Số được để lại chi theo chế độ                 440,360,000  
1 Thu phí, lệ phí                                  -    
       
2 Thu HĐSX cung ứng dịch vụ                 374,000,000  
  Học Phí: Cấp bù:  2.065.000 + thu Hs:  95.350.000                   97,415,000  
  Thu vận động tài trợ(NH 22-23)                   62,680,000  
  Thu dậy thêm học  thêm(tiếng Anh-                 213,905,000  
3 Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án)                                  -    
       
4 Thu sự nghiệp khác                   66,360,000  
  Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 22 - 23                   66,360,000  
B Dự toán chi ngân sách               3,779,630,660  
1 Loại 490 khoản 491              3,779,630,660  
1 Chi thanh toán cá nhân              3,738,025,660  
2 Chi hoạt động: - Thường xuyên    
                           - Không thường xuyên                   41,605,000  
C Dự toán chi nguồn khác(nếu có)    
       
    Ngày      tháng      năm 2024  
  Người lập Thủ trưởng đơn vị  
    ( Đã ký)  
       
       
       
  Nguyễn Thị Chịnh              Nguyễn Thị Lý  
 
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam
Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc
Đơn vị :   Trường MN Noong Bua   Biểu số: 07
Chương:  622    
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2023
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
    Đơn vị tính: đồng
Sè TT Chi tiªu Dự toán được giao Ghi chú
A Quyết toán thu     374,037,688  
I Tổng số thu:     374,037,688  
1 Học Phí: Cấp bù:  2.065.000 + thu Hs: 95.350.000       97,415,000  
2 Thu vận động tài trợ(NH 22-23) + năm trước sang 37.688       62,717,688  
3 Thu dậy thêm học  thêm(tiếng Anh-     213,905,000  
       
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước     129,455,688  
1 Tiền học phí và tiền vận động tài trợ - Loại 070 khoản 071     129,455,688  
1.1 Tiền vận động tài trợ       62,717,688  
      -Mua thảm cỏ xanh       12,750,000  
      - Làm khẩu hiệu, tranh ảnh         3,677,800  
     -  Mua sữa, kẹo bánh, hoa quả         6,575,000  
     -   Làm giả băng bé khỏe bé ngoan       10,900,000  
      -  Mua quà cho Học sinh         8,980,000  
     -  Mua  đồ trang trí         8,000,000  
     -  Mua sơn, chổi quét sơn         5,375,000  
     - Mua thảm cỏ xanh         6,250,000  
     - Phí chuyển tiền            209,888  
1.2 Tiền học phí       66,738,000  
   - Trả tiền thừa cho học sinh       20,365,000  
    - Làm khẩu hiệu, tranh ảnh       30,070,000  
   -  Mua quà cho Học sinh         3,281,000  
   -   In giấy khen         1,930,000  
   -   Thưởng các lớp cuối năm         2,300,000  
   - Sủa chữa thay thế công cụ máy in, máy tính         8,792,000  
       
       
    Ngày      tháng      năm 2024  
  Người lập Thủ trưởng đơn vị
    ( Đã ký)
       
       
       
  Nguyễn Thị Chinh              Nguyễn Thị Lý

Tác giả: mnnoongbua

Nguồn tin: Trường mầm non Noong Bua - TPĐBP

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Thầy cô đang ghé thăm website thuộc cấp học nào?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay173
  • Tháng hiện tại11,113
  • Tổng lượt truy cập446,745
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây