KẾ HOẠCH TUYỂN SINH - THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thứ hai - 03/06/2024 03:39
 ỦY BAN NHÂN DÂN TP.ĐBP                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             Noong Bua, ngày 28  tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
Năm học 2024 – 2025
 
 
 

          Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối vơi cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
          Căn cứ Quyết định của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo, năm học 2024-2025;
     Trên cơ sở tình hình thực tế tại Trường mầm non Noong Bua;
     Nhà trường xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 như sau;
 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1. Mục đích
- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng của công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
- Đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
          2. Yêu cầu
- Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn, tham mưu giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh.
- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
 

          II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

          1. Chỉ tiêu tuyển sinh mới:
- Số lượng tuyển sinh mới: 80 cháu, cụ thể:
          - Nhà trẻ: 41 chỉ tiêu
          - MG bé:  20 chỉ tiêu
          - MG nhỡ: 12 chỉ tiêu
          - MG lớn: 07 chỉ tiêu
2. Công tác tham mưu và phối hợp
- Tham mưu UBND phường Noong Bua về công tác tuyển sinh, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về công tác tuyển sinh trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ từ 03 tháng đến dưới 36 tháng tuổi; trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.
- Về số trẻ trong một nhóm, lớp thưc hiện theo quy định Điều lệ trường mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định, số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5m2 cho một cháu.
- Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.
- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng; thư ký và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
          3. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ lứa tuổi mầm non có năm sinh từ 2023 đến 2019.
- Lớp Nhà trẻ: Tuyển các bé sinh năm 2022, 2023 ( trẻ từ 06 tháng đến 36 tháng)
- Lớp mẫu giáo: Tuyển các cháu sinh năm 2021, 2020, 2019.
          4. Phương thức và thời gian tuyển sinh:
- Tuyển sinh trực tiếp đối với tất cả các cháu sinh từ Năm2022 đến năm 2019: tuyển sinh từ ngày 6/2024 đến hết ngày 30/8/2024.
-> Nếu trong thời gian trên chưa tuyển đủ chỉ tiêu, nhà trường tiếp tục tuyển sinh trong năm học.
          5. Địa điểm tuyển sinh:
Văn phòng trường.
          6. Hồ sơ tuyển sinh:
          - Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường)
          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Có bản chính kèm theo để đối chiếu)
          - Bản phô tô thông báo mã định danh cá nhânvà thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc giavề dân cư.
* Tiếp nhận hồ sơ: Từ tháng 6/2024 đến hết ngày 30/8/2024 (Không làm ngày thứ 7, chủ nhật).            
+ Sáng từ 7h00 đến 11h30'.                      
+ Chiều từ 13h30' đến 17h00'.
          7. Phân công trách nhiệm
          * Ban giám hiệu:
- Kết hợp với UBND phường và tổ trưởng các tổ dân phố để điều tra số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn phường.
          - Thành lập hội đồng tuyển sinh
          - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh
          - Báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển sinh và ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.
          - Triển khai kế hoạch tuyển sinh trong hội đồng nhà trường.
          - Thông báo tuyển sinh: Phối hợp với UBND phường họp với trưởng các ban ngành đoàn thể phường, tổ trưởng tổ dân phố để công bố công khai kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; Thông báo tại các cuộc họp giao ban của phường để phối kết hợp với tổ trưởng các tổ dân phố tuyên truyền trên loa phát thanh giúp nhà trường; Niêm yết công khai tại bảng tin trong nhà trường, ngoài cổng trường; tại bảng tin tại các khu dân cư trên địa bàn phường
          - Phân công giám hiệu trực tuyển sinh.
          + Tháng 6: ĐC Lê Thị Duyên -  ĐC Phan Thị Minh Nguyệt - PHiệu trưởng.
+ Tháng 7: Đ/c Nguyễn Thị Lý – Lê Thị Duyên - PHiệu trưởng.
          - Báo cáo công tác tuyển sinh kịp thời, đúng thời gian
          * Hội đồng tuyển sinh:
          - Phân công cụ thể công việc cho từng thành viên. Làm việc nghiêm túc, đúng qui chế, đảm bảo thời gian.
          - Hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh đăng ký làm hồ sơ.
          - Tiếp nhận hồ sơ: đối chiếu chính xác các dữ liệu khớp với giấy khai sinh, hộ khẩu bản chính. Ký xác nhận sau bản sao giấy khai sinh và các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).
          - Trong suốt thời gian tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh thường trực và hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho phụ huynh khi đến làm hồ sơ nhập học cho trẻ.
          - Báo cáo công tác tuyển sinh kịp thời, đúng thời gian.
          * Văn thư: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và giấy tờ theo qui định.
          7. Lịch thực hiện
 
Thời gian Phân công Nội dung công việc
15/4 đến 15/5/2024 CBGV Tổng diều tra số lượng trẻ trong độ tuổi ở các tổ dân phố được phụ trách; bổ sung chuyển đến, chuyển đi,...
27/5/2024 Đ/c Lý Tổ chức Họp hội đồng sư phạm, Hội đồng tuyển sinh thông qua Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.
29/5/2024 HĐTS Phối hợp với UBND phường thông tin tới Trưởng các ban ngành đoàn thể và tổ trưởng tổ dân phố về kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh.
31/5/2024 HĐTS Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và các bảng tin tại các tổ dân phố; Thông báo trên đài truyền thanh của các tổ dân phố.
03/6 - 20/6/2024 Đ/c  Nguyệt Tuyến sinh trực tiếp:
- Phụ trách đăng ký tuyển sinh, chuẩn bị hồ sơ, giấy bút.
- Kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ tuyển sinh.
- Công khai số lượng đã tuyển sinh được từ ngày 01/6 - 20/6/2024.
21/6-10/7/2024 Đ/c Duyên,


 
 Tuyến sinh trực tiếp:
- Phụ trách đăng ký tuyển sinh, chuẩn bị hồ sơ, giấy bút.
- Kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ tuyển sinh.
- Công khai số lượng đã tuyển sinh được từ ngày 21/6-10/7/2024.
11/7-29/8/2024 Đ/c Lý,
BGH
Tuyến sinh trực tiếp:
- Phụ trách đăng ký tuyển sinh, chuẩn bị hồ sơ, giấy bút.
- Kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ tuyển sinh.
- Công khai số lượng đã tuyển sinh được từ ngày 11/7-30/8/2024.
30/8/2024
 
HĐTS Báo cáo sơ bộ công tác tuyển sinh năm học 2024-2025 tại cuộc họp cơ quan tháng 8
Các thời điểm trong năm học HĐTS - Nếu trong thời gian trên chưa tuyển đủ chỉ tiêu, nhà trường tiếp tục tuyển sinh trong năm học.
          4.  Chia sẻ thông tin
          - Điện thoại trực:
          + Di động: 0345326696

Nơi nhận:                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                 
- HĐTS (để t/h);                                                                                                             ( Đã ký)
- Lưu: VP..                                                                               


                                                                                             Nguyễn Thị Lý                                                                                        
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TPĐBP                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Số: 71/TB-TrMNNB                               Noong Bua, ngày  28 tháng 05  năm 2024
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025
         Căn cứ vào văn bản số 539/PGDĐT-TCCB ngày 20/04/2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ về việc giao chỉ tiêu và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, năm học 2024-2025;
          Trường mầm non Noong Bua xây dựng kế hoạch và thông báo lịch tuyển sinh năm học 2024-2025 của trường mầm non Noong Bua như sau:
  1. Chỉ tiêu tuyển sinh toàn trường: 80 học sinh, cụ thể như sau:
- Tuyển sinh trẻ sinh năm 2022, 2023: 02 nhóm: 41 cháu.
- Tuyển bổ sung trẻ sinh năm 2021: 20 cháu
- Tuyển bổ sung trẻ sinh năm 2020: 12 cháu
- Tuyển bổ sung trẻ sinh năm 2019: 07 cháu
2. Đối tượng tuyển sinh
           Trẻ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi ( Sinh đầu năm 2023 đến 2019 )
3. Thời gian tuyển sinh
          - Từ tháng 6/2024 đến hết ngày 30/8/2024 thu hồ sơ đăng ký tuyển sinh của học sinh.
* Lưu ý: Nhà trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp của các bé trong độ tuổi tuyển sinh trong toàn phường tại văn phòng nhà trường.
- Người nhận hồ sơ: Đ/c  Nguyễn Thị Lý và đồng chí Lê Thị Duyên, ĐC Phan Thị Minh Nguyệt. 
4. Giờ làm việc:
- Buổi sáng: Từ 7giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
5. Địa điểm: Tại văn phòng trường.
6. Hồ sơ nộp hồ sơ:
       - Đơn đăng ký vào học: (Theo mẫu)
       - Bản sao giấy khai sinh. ( phố tô)
      - Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo có chứng thực (nếu có); giấy chứng nhận trẻ khuyết tật (nếu có).
       Trên đây là thông báo tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2024 - 2025. Hội đồng tuyển sinh trường mầm non Noong Bua thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh sắp xếp thời gian, đến tại điểm tuyển sinh để đăng ký cho con em mình đúng thời gian quy định./.
 
Nơi nhận:                                                       
- CB,GV,NV;
- Lưu VT.
                  
    TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                                 ( Đã ký)
               


                Nguyễn Thị Lý
 

 

Tác giả: mnnoongbua

Nguồn tin: Trường mầm non Noong Bua

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm điều gì khi đưa con đến trường?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập2
  • Hôm nay195
  • Tháng hiện tại11,135
  • Tổng lượt truy cập446,767
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây